image image

Цөлжилтийн мэдээллийн сан

Хөрс хамгаалах, цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хороо

Салбарын яамд, агентлагууд болон бусад холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллага, төсөл хөтөлбөрүүдийн хөрс хамгаалах, цөлжилттэй тэмцэх талаар хийх ажлыг уялдуулан салбар дундын зохицуулалт хийх, аймаг орон нутгийн холбогдох байгууллага, газруудын ажлыг нэгдсэн удирдлагаар хангах үүрэг бүхий "Хөрс хамгаалах, цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хороо"-ны бүрэлдэхүүнийг Засгийн газрын 2012 оны 98 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталсан бөгөөд ажлын албыг 2012 оны Засгийн газрын 168 дугаар тогтоолоор байгуулан ажиллуулж байна.

Хөрс хамгаалах, цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хороог Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тэргүүлэн ажилладаг бөгөөд орон тооны ажлын алба өдөр тутмын ажлыг хариуцан ажиллаж байна.

Хөрс хамгаалах, цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн
Дарга: Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд
Орлогч дарга: Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн дэд сайд
Гишүүд: Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
  Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
  Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
  Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
  Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
  Зам, тээврийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
  Уул уурхайн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
  Эдийн засгийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
  Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
  Ашигт малтмалын газрын дарга
  Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга
  Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын дарга
  Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын дарга
  Шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч (тохиролцсоноор)
  НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн Үндэсний зохицуулагч
  Байгаль орчны иргэний зөвлөлийн тэргүүн (тохиролцсоноор)
Нарийн бичгийн дарга Ажлын албаны дарга

Зохион байгуулан хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ

1. Бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх, хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох талаар

а/ “Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг шинэчлэн боловсруулж Засгийн газрын 2010 оны 90 дүгээр тогтоолоор батлуулан хэрэгжүүлж байна.

б/ “Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай” хуулийг анх удаа боловсруулан УИХ-ын 2012 оны хаврын чуулганаар хэлэлцүүлэн батлуулсан.

в/ “Газрын элэгдэл, цөлжилтийн төлөв байдлыг үнэлэх, тайлан гаргах үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ыг БОАЖ-ын Сайдын 2010 оны 5 дугаар сарын А-163 тоот тушаалаар батлуулан мөрдүүлж байна.

г/ БОАЖ-ын Сайдын “Монгол орны цөлжилтийн явц, шалтгаан, түүний эрчийг сааруулах талаар хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, цаашдын зорилт” илтгэлийг Үндэсний аюулгүй байдлын Зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.

2. НҮБ-ын Конвенцийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хийсэн ажлууд:

а/ НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн нарийн бичгийн дарга нарын газарт 2 жил тутам тайлан гаргаж хүргүүлэх ажлыг тогтмолжуулан хийж байна.

б/ БНСУ-ын Ойн яам, БНХАУ-ын Ойн яам, Монгол улсын БОАЖЯ-ны хооронд “Зүүн хойд Азийн цөлжилт, хуурайшил, газрын доройтлын эсрэг тэмцэх сүлжээ байгуулах”, “Зүүн хойд Азийн цөлжилт, хуурайшил, газрын доройтлын эсрэг тэмцэх сүлжээ байгуулах” санамж бичиг байгуулах ажлыг зохион байгуулсан. Санамж бичигт БНСУ-ын Ойн яамны Сайд Дон Ку Ли, БНХАУ-ын ойн яамны дэд сайд Ен Хон, Монгол улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайд Л.Гансүх нар гарын үсэг зурсан бөгөөд энэ арга хэмжээ нь бүс нутгийн хэмжээнд бусад улс орнуудтай хамтран ажиллахад чухал ач холбогдолтой үйл явдал болсон.

в/ НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх Конвенцийн нарийн бичгийн дарга нарын газраас жил бүрийн 6 сарын 17-ныг “Олон улсын цөлжилттэй тэмцэх өдөр” болгон тэмдэглэх шийдвэр гаргасны дагуу Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хороо 2007 оноос энэ өдрийг угтсан арга хэмжээг иргэд олон нийтэд мэдээлэл түгээх байдлаар тогтмол зохион байгуулан хийж байна.

г/ 2010 онд БНСУ-ын Чангвонд болсон НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн Талуудын 10-р Бага хурлын үеэр Тусгай арга хэмжээ зохион байгуулсан нь гадаад орнууд, олон улсын байгууллагуудтай цаашид хамтран ажиллахад чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ болсон.

3. Гадаад хамтын ажиллагааг өргөтгөх, гадаад орнуудын санхүүжилттэй төсөл хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх хүрээнд хийсэн ажил:

а/ Монгол улсын Засгийн газрын зүгээс цөлжилтийг сааруулах, дасан зохицох асуудлын хүрээнд олон улсын байгууллага, гадаад улс орнуудтай идэвхитэй хамтран ажиллаж байна. Гадаад улс орнууд болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хороо дараах төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж дууссан болон хэрэгжүүлж байна Үүнд:

 • НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Голландын Засгийн газрын хамтран хэрэгжүүлж буй “Цөлжилттэй тэмцэх, газрын тогтвортой менежмент” төсөл;
 • Швейцарын хөгжлийн агентлагтай хамтран хэрэгжүүлж буй “Цөлжилтийг сааруулах” төсөл;
 • БНСУ-ын Засгийн газрын дэмжлэгээр хэрэгжиж буй 9,5 сая ам долларын санхүүжилттэй “Ногоон хэрэм” төсөл.
 • “Зүүн хойд Азийн цөлжилт, хуурайшил, газрын доройтлын эсрэг тэмцэх сүлжээ”-ний үйл ажиллагааны хүрээнд Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд “Салхинаас хамгаалах ойн зурвас байгуулах” төсөл 2014 онд хэрэгжиж эхлэхээр бэлтгэл ажил хийгдэж байна.

4. Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:

а/ Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан:

 • Холбогдох яамд, агентлагууд, ТББ-ууд, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын ажлыг нэгтгэн дүгнэх, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, ЗГ-т тайлагнах ажлыг Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хороо хариуцан гүйцэтгэж байна.

б/ Хөтөлбөрийг олон нийт, холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулах сургалт семинар:

 • Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан хөтөлбөрийг танилцуулах бүсчилсэн семинаруудыг Өмнөговь, Ховд, Төв, Орхон, Дархан-Уул аймгуудад зохион байгуулсан.

в/ Аймгуудын дэд хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:

 • Аймгуудын дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэхэд нь арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх сургалтыг нийт 2 удаа зохион байгуулсан. Одоогийн байдлаар 14 аймаг дэд хөтөлбөр, 7 аймаг цөлжилттэй тэмцэх ажлын төлөвлөгөө гарган ИХТ-ийн хурлаараа батлуулан хэрэгжүүлж байна.

г/ Шинжлэх ухаан, технологийн мэдлэгийн хүрээг өргөжүүлэх талаар:

 • ШУА-ын Геоэкологийн хүрээлэнгийн харьяанд ажиллах Цөлжилтийг судлах суурин судалгааны төв байгуулах ажлыг Булган аймгийн Рашаант сумын нутаг Элсэн тасархайд гадны төслүүдийн дэмжлэг санхүүжилтээр хийж байна.
 • Цөлжилттэй тэмцэх уламжлалт ба шинэ технологийг бий болгох, бүртгэлжүүлж ашиглах зорилгоор МОНКАТ мэдээлэлийн санг байгуулан ажиллуулж байна.

д/ Экологийн боловсрол, сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх талаар:

 • Олон нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх, сурталчилгааг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд НҮБ-ын боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байгууллагын “Тогтвортой хөгжлийн боловсролын 10 жил” хөтөлбөрийн үзэл санааг ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөрт тусгах ажлыг зохион байгуулж байна.
 • Иргэд олон нийт, шийдвэр гаргагчдад зориулсан гарын авлага материал, видео кино, шторкуудыг хийж Үндэсний олон нийтийн ТВ болон бусад ТВ-ээр гаргах ажлыг тогтмолжуулаад байна.
 • UBS телевизтэй хамтран “Ногоон ирээдүй” нэвтрүүлгийг Япон, БНХАУ, БНСУ-ад бэлтгэж олон нийтэд хүргэх ажлыг хийгээд байна.