image image

Цөлжилтийн мэдээллийн сан

Цөлжилттэй тэмцэх НҮБ-ын конвенц

НҮБ түүний гишүүн орнууд бүс нутгийн хэмжээнд явуулсан судалгааг нэгтгэн дэлхийн хэмжээнд жил бүр 6 сая га газар цөл болон хувирч буйг тогтоосоны зэрэгцээ Африк тивийн 71, Азийн 71, Умард Америкийн 74, Европ тивийн 5 хувь цөлжилтөнд өртсөн байна хэмээн тухайн үед мэдээлж байсан байна. Түүнчлэн цөлжилт нь дэлхийн ихэнх нутаг орныг хамарсан ган, цөлжилтийн нөлөөнд 300-аад сая хүмүүс нэрвэгдэж, нэг тэрбум хүн ам эрсдэж байгааг тэмдэглэжээ. Ийнхүү Ган, цөлжилтийн үйл явц дэлхийг хамарсан өлсгөлөн, ядуурлыг бий болгох хүчин зүйл болж буйн хувьд түүнд хамтын хүчин чармайлтаар хуримтлагдсан олон янзын асуудлыг шийдвэрлэх боломжтойг  дэлхийн улс орнууд хүлээн зөвшөөрч, 1992 онд Рио де Жанейрод болсон НҮБ-ын “Байгаль орчин ба хөгжил” бага хурлаас “Цөлжилттэй тэмцэх олон улсын Конвенц” байгуулахаар шийдвэрийг гаргажээ.

Дэлхийн улс орнууд, олон улсын байгууллагуудын хамтын хүчин чармайлтын үр дүнд 1993-1994 онд Конвенцийг боловсруулж дуусган 1994 оны 6 дугаар сард баталж, харин 10 дугаар сард Парис хотноо 100 гаруй орон гарын үсэг зурсан бөгөөд Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн хороодын хувьд бэлэн болжээ.

Энэхүү Конвенци нь орон нутгийн ард түмний төлөөллийн ба төрийн бус байгууллагуудын өргөн оролцоонд үндэслэсэн, үндэсний, бүс нутгийн болон олон улсын түвшний түншлэл, хамтын ажиллагааг хуульчилсан гэрээ юм.

Монгол улс энэхүү конвенцийг хүлээн зөвшөөрч нэгдэн орсоноор Конвенцийн 4, 5, 10, 13, 19 зүйлүүдээс гадна, тус конвенцийн Азийн бүс нутагт зориулсан хавсралт 2-ийн дагуу давхар үүрэг хүлээсэн.

Конвенцийн хэрэгжилтийн талаарх үндэсний тайлан

Тайлангийн нэр Тайлант он Хэл
1
Байгаль орчны төлөв байдлын тайлан 2015 Монгол
2
4th Reporting and Review Cycle - 2010 Report for Mongolia 2010 Англи
3
Fourth National report on UNCCD 2010 Англи
4
Үндэсний тайлан 2006 Монгол
5
Second National report on UNCCD 2002 Англи
6
National report on UNCCD 2000 Англи
7
Үндэсний тайлан 2000 Монгол