image image

Цөлжилтийн мэдээллийн сан

Цөлжилттэй тэмцэх чиглэлээр батлагдсан хууль, эрх зүйн баримт бичгүүд

Эрх зүйн төрөл Актын дугаар Эрх зүйн нэр Батлагдсан огноо Төлөв байдал
1 Монгол Улсын хууль ХӨРС ХАМГААЛАХ, ЦӨЛЖИЛТӨӨС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 2012-05-17 2 нэмэлт өөрчлөлт; Дэлгэрэнгүй
2 Монгол Улсын хууль КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ 1996-08-22 Дэлгэрэнгүй
3 Монгол Улсын олон улсын гэрээ ГАН ЦӨЛЖИЛТӨД НОЦТОЙ НЭРВЭГДЭЖ БУЙ ОРНУУДЫН БОЛОН ЯЛАНГУЯА АФРИКИЙН ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН КОНВЕНЦ 1994-06-07 Дэлгэрэнгүй
4 Засгийн газрын тогтоол 90 ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2010-04-14 2 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
5 Засгийн газрын тогтоол 141 ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 2003-06-04 Хүчингүй болсон; 2 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
6 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр 72 ДЭД ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 2012-05-10 2 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
7 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр 11 ДЭД ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 2012-02-09 2 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
8 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр 9 ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2012-02-03 3 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
9 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр 39 ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2011-06-17 3 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
10 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр 16 ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2011-04-11 2 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
11 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр 17 "НОГООН ХӨГЖИЛ ДУНДГОВЬ" ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2011-04-05 2 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
12 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр 18 ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2011-01-27 3 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
13 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр 80 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2010-11-16 1 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
14 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр 3 ХӨТӨЛБӨРТ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2010-09-29 Дэлгэрэнгүй
15 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр 145 ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2009-12-03 2 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
16 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр 1 ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2009-06-25 1 хавсралт; Дэлгэрэнгүй
17 Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж Д/520 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2010-12-09 Дэлгэрэнгүй
18 Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж 477 ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 2009-10-29 1 хавсралт; Дэлгэрэнгүй