image image

Цөлжилтийн мэдээллийн сан

Цөлжилттэй тэмцэх чиглэлээр хэрэгжсэн төсөл

Төслийн статус Төслийн нэр Төслийн дугаар
1 Хэрэгжиж дууссан Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, цөлжитөөс сэргийлэх Дэлгэрэнгүй
2 Хэрэгжиж дууссан Бэлчээрийн Тогтвортой Менежмент MOН/02/301 Дэлгэрэнгүй
3 Хэрэгжиж дууссан Замын -Үүдийн газрын менежментийг боловсронгуй болгох Дэлгэрэнгүй
4 Хэрэгжиж дууссан Зүүн Хойд Азид шар шороон шуурга болон элсний нүүдлийг хянах мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсөл Дэлгэрэнгүй
5 Хэрэгжиж дууссан “Ногоон Алт” бэлчээрийн экосистемийн удирдлага төсөл 7F-03461.02.61 Дэлгэрэнгүй
6 Хэрэгжиж дууссан Хуурай болон элэгдэлтэй газруудыг дахин ургамалжуулах, ус хуримтлуулах төсөл Дэлгэрэнгүй
7 Хэрэгжиж дууссан Цөлжилтийг бууруулах газрын тогтвортой менежмент төсөл МОН 08/301 төсөл Дэлгэрэнгүй
8 Хэрэгжиж дууссан Цөлжилтийг сааруулах төсөл 7F-05405.01.61 Дэлгэрэнгүй
9 Хэрэгжиж дууссан Цөлжилтөөс урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн менежмент Дэлгэрэнгүй
10 Хэрэгжиж дууссан Цөлжилттэй тэмцэх Дэлгэрэнгүй