image image

Цөлжилтийн мэдээллийн сан

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа

Судалгааны нэр
1
TREND ANALYSIS OF MODIS NDVI TIME SERIES FOR DETECTING LAND DEGRADATION AND REGENERATION IN MONGOLIA, 2014
2
“ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ГОВИЙН БАЯНБҮРДҮҮДИЙН БАЙРШИЛ, ӨНӨӨГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА” , 2014
3
ЦӨЛЖИЛТИЙГ СААРУУЛАХ ТЕХНОЛОГИ БОЛОВСРУУЛЖ ТУРШИХ (Цөм технологийн төслийн тайлан, 2011-2014 он), 2014
4
“ГОВИЙН БАЯНБҮРДҮҮДИЙН БАЙРШИЛ, ӨНӨӨГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ БОЛОМЖ”, 2013
5
ЦӨЛӨРХӨГ ХЭЭРИЙН БҮСЭД БАЙГУУЛСАН ОЙН ЗУРВАСАНД ТАРЬСАН МОД, СӨӨГНИЙ ӨСӨЛТ ХӨГЖИЛТИЙН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА, 2012
6
“ХУУРАЙ ГАНДУУ БҮС НУТГИЙН ЗАРИМ ТӨВ СУУРИН ГАЗРУУДЫН ЦӨЛЖИЛТ, ТҮҮНТЭЙ ТЭМЦЭХ, СААРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ МЕНЕЖМЕНТ” Шинжлэх ухаан, технологийн төслийн эрдэм шинжилгээний тайлан (2008-2010 он), 2010
7
ГОВЬ, ХЭЭРИЙН БҮСИЙН МОД ҮРЖҮҮЛГИЙН ГАЗРЫН СҮЛЖЭЭНИЙ НЭГДСЭН СХЕМ, ЗАМЫН-ҮҮД ДАХЬ МОД ҮРЖҮҮЛГИЙН ГАЗРЫН ТЕХНОЛОГИЙН ЗААВАР, 2003
8
ГОВЬ, ХЭЭРИЙН БҮСИЙН ЭКОСИСТЕМИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ, ХАМГААЛАХ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ, 2003
9
ДОРОЙТСОН БАЯНБҮРД, НУУР, БУЛАГ ШАНДЫГ СЭРГЭЭХ ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ, 2003
10
ОНГОН, МОЛЦОГ ЭЛСНИЙ ЛАНДШАФТЫГ СЭРГЭЭХ, УРГАМАЛЖУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮНДЭСЛЭЛ, 2003