image image

Цөлжилтийн мэдээллийн сан

Видео мэдээлэл


Бэлчээрийн сэлгээ хийх нь, Нэгдүгээр хэсэг
НҮБХХ-ийн "Цөлжилтийг бууруулах газрын тогтвортой менежмент" төсөл
Уламжлал, төлөвлөлт, аргачлал, туршлага, санамж

Бэлчээрийн сэлгээ хийх нь, Хоёрдугаар хэсэг
НҮБХХ-ийн "Цөлжилтийг бууруулах газрын тогтвортой менежмент" төсөл
Уламжлал, төлөвлөлт, аргачлал, туршлага, санамж

Гоёлын болон чимэглэлийн мод
Танайд мод тарья нэвтрүүлэг. Эко хичээл №1.
/даль ягаан, улаан яргай, час улаан долоогоно гэх мэт/

Жимсний мод тарих арга
Танайд мод тарья нэвтрүүлэг. Эко хичээл №5.
доктор Р. Балжинням