image image

Цөлжилтийн мэдээллийн сан

 Цөлжилтийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
   
Үндсэн ангилал Мэдээний нэр Мэдээний огноо Мэдээний эх үүсвэр Холбоос
Цөлжилтийн үр дагавар Газрын бүрхэвчийн зураг 2010 MODIS хиймэл дагуулын мэдээ, БОМТ  JPG файл  Вэб сайт 
Цөлжилтийн үр дагавар Газрын бүрхэвчийн зураг 2000 MODIS хиймэл дагуулын мэдээ, БОМТ  JPG файл  Вэб сайт 
Цөлжилтийн үр дагавар Газрын бүрхэвчийн өөрчлөлт 2000-2010 MODIS хиймэл дагуулын мэдээ, БОМТ  JPG файл  Вэб сайт 
Цөлжилтийн үр дагавар Газрын бүрхэвчийн өөрчлөлтийн зэрэг 2000-2010 MODIS дагуулын мэдээ, БОМТ  JPG файл  Вэб сайт 
Цөлжилтийн үр дагавар Хур борооны бүтээмжит байдлын олон жилийн дундаж 2000-2010 Геоэкологийн хүрээлэн  JPG файл 
Цөлжилтийн үр дагавар Хур борооны бүтээмжит байдлын өөрчлөлт 2000-2010 Геоэкологийн хүрээлэн  JPG файл 
Цөлжилтийн үр дагавар Цөлжилтийн зураг 2010 Геоэкологийн хүрээлэн  JPG файл 
Цөлжилтийн үр дагавар Цөлжилтийн зураг 2006 Геоэкологийн хүрээлэн  JPG файл 
Цөлжилтийн үр дагавар Цөлжилтийн хүчин зүйлийн зураг 2010 Геоэкологийн хүрээлэн  JPG файл 
Цөлжилтэнд нөлөөлөх хүчин зүйл Агаарын температурын өөрчлөлтийн утга 1961-2011 БОМТ, ЦУОШГ  ZIP файл  Вэб сайт