image image

Цөлжилтийн мэдээллийн сан

Мониторингийн мэдээлэл

ШХА-ийн Цөлжилтийг сааруулах төслийн санхүүжилтээр Цаг уур, орчны шинжилгээний газраас эрхлэн Монгол оронд цөлжилтийн үнэлгээ, хяналт шинжилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын оролцоотойгоор бэлчээрийн ургамал, хөрсний чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлох "Цөлжилтийн хяналт шинжилгээний заавар"-ыг боловсруулж, БОАЖЯ-ны Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн, Сайдын 2011 оны А-144 тушаалаар баталсан юм.

Байгалийн ургамлын ургац, зүйлийн бүрдэлийг улсын сүлжээний 1500 гаруй байнгын ажиглалтын цэгт, хөрсний чанарын анхан шатны үзүүлэлтийг шинэ арга зүйгээр тодорхойлж байна. Хөрсний мониторингийн мэдээллийн санд хандах

image

Зураг 1. Цөлжилт, газрын доройтлын үндэсний мониторингийн судалгааны цэгийн байршил