Байгалийн гамшгийн мэдээлэл, үйлчилгээ - Disaster Database and Services

image
Байгалийн гамшгийн мэдээллийн сан
Natural Disaster Database
image
Гамшгийн мэдээллийн үйлчилгээ
Disaster Information Services